Καλώς ήρθατε στην εφημερίδα μας..

Πρόκειται για την εφημερίδα των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου. Είναι η πρώτη μας διαδικτυακή σχολική εφημερίδα και ελπίζουμε να σας αρέσει. Περισσότερα »

Πως δημιουργήθηκε το Μαθητικό στέκι;

Το Μαθητικό Στέκι είναι ένας τόπος χαράς και δημιουργίας για μας. Τη δημιουργούμε τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο ανάλογα με τις δραστηριότητες που κάνουμε.. Περισσότερα »

 

adobe audition 다운로드

나는 윈도우즈 XP을 이용 하는 집 데스크탑 PC (위)에 2 년 동안 성공적으로 오디션 3.0을 이용 했다. 그것은 훌륭한 경험이 되었습니다; 프로 라디오와 음악 프로듀서로 서,이 날 새로운 음악 아이디어를 만들거나 cd에서 soundscapes을 만드는 트랙 존재 추출-프로 모션에서/산책로 광고 및 전체 프로그램을 허용 했다. 나의 주요한 문제는 내가 국가의 또다른 부분으로 이동 했 고 새로운 랩탑 (위)에 그것을 달릴 필요가 있었다 빛에 (게) 윈도 즈 7을 이용해 서 왔다; 특정 중요 한 기능이 작동이 중지 되었습니다. 이 새로운 운영 체제는 ` 오디오 cd에서 추출 ` 기능을 해제, 당신은 cd에서 음악을 찢 어 수 없다는 것을 의미 합니다. 이 작업을 수행 하기 위해, 당신은 하드 드라이브에 저장 하 고 다음 오디션으로 열 수 있는 다른 소프트웨어를 사용 해야-어느 효과적으로 그것은 무의미 한 렌더링. 둘째, 윈도우 7 윈도우 레코딩 믹서를 제거 했습니다, 당신은 더 이상 노트북에 직접 악기를 연결할 수 있습니다-하드 드라이브에 음악 아이디어를 넣어 위한 필수. 갑자기이 제품은 나에 게 완전히 쓸모가 있다. 나는 (그리고 그들에 게 내 노트북에 원격 액세스를 허용), 이것은 명확 하 게 그들의 제품에 의해 만들어진 문제가 되지 않습니다-그리고 그들은 그것이 현재 아무 수정 프로그램입니다 윈도우 7에 문제가 있다는 것을 인정, 어도비 얘기를가 졌 지적 한다. 제안 되 고, 이러한 기능을 ms의 운영 체제에 의해 노력 불법 복제에 대처 하기 위해 비활성화 되었습니다. 충분히 공평 하지만, 특정 기능에 대 한 오디션을 구입 하는 데, 이것은 도움이 되지 않습니다.

그리고 나도 새로운 노트북, 또는 내가 Mac을 구입 하 고 로직 7 또는 protools로 이동 해야 합니다 수락에 XP를 로드 하는 데 나뭇잎. 변 태, 문제 없이 소니 사운드 포지 립스 같은 다른 소프트웨어. 그래, 난 다음 오디션으로 편집이 사용할 수 있지만, 정말 요점은, 그렇지 않나요? 나는 그것에 대해 내가 달리 소프트웨어를 사랑 하는 매우 슬픈 지만, 바로 정보를 공유 하는 느낌 그래서 내가 일을 하 고 당신이 구입 하기 전에 정보 판단을 할 수 잡힐 하지 않습니다. 결국, 그것은 싸구려 되지 않습니다. 마지막으로, 활성화 전송 시스템에 대 한 의견. 내가 발견 했을 때, 한 PC의 라이센스에 컴퓨터 간의 전환은 고통의 비트입니다. 두 번째 컴퓨터에서 소프트웨어를 활성화 하기 전에 소프트웨어를 비활성화 하지 않으면 단순히 온라인으로 전환할 수 없습니다. 먼저 비활성화 해야 합니다. 이 경우, 여기에 무슨 일이 있었는지의 irmirror 보인다. 내 새 PC에 새 소프트웨어를 설치 하지만, 내 고향 바탕 화면에 비활성화 잊어버렸습니다. 내가 (300 마일 떨어진) 내 원격 위치에 도착 했을 때, 나는 내가 다른 기계에 먼저 비활성화 했다 하지 않는 두 사이를 전환할 수 없습니다 것으로 나타났습니다.

나는 나가 단순히 다른 기계를 온라인으로 비활성화 하지 않을 수 있던 대로 집에 게 3 주 나중에 있을 때까지 그 때 제품을 사용할 수 없습니다. 분명히,이 시대에, 어도비는 소프트웨어의 설치 된 두 번째 버전을 열 수 있으며 다음 두 번째 컴퓨터에서 사용 하기 위해 스위치에 웹 사이트에 연결 하는 시스템을 개발할 수 있습니까? 단순히 비활성화 하 고 원격 위치에서 할 수 있어야 하는 것을 잊지 나 같은 많은 것입니다! 어떤 경우에는, 3 주 후 마침내 그것을 활성화, 그것은 윈도우 7과 호환 되지 않는 것을 발견의 기쁨을 상상해! 깊은 기쁨. 당신이 알아야 할 생각. 어도비 오디션 3.0은 당신에 게 전례 없는 유연성과 컨트롤을 제공 편집, 복원 및 마스터링 도구의 전체 집합을 포함 합니다. 혁신적인 스펙트럼 주파수 브러시와 결합 된 종합적인 파형 편집 도구를 사용 하면 전력 및 정밀도로 편집할 수 있습니다. 새로운 마스터링 효과, 위상 보정 도구 및 상단/꼬리 보기 어도비 오디션 3.0 이상적인 오디오 편집 및 마스터링 환경을 확인 합니다. PPM 미터 없음. 아니 64 비트 지원 합니다. 너무 복잡 하 고 아마추어 사용에 대 한 비싸다. 어도비 soundbooth 또는 자부 기본 오디오 작업에 대 한 더 나은 대안이 될 수 있습니다.