Καλώς ήρθατε στην εφημερίδα μας..

Πρόκειται για την εφημερίδα των μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου. Είναι η πρώτη μας διαδικτυακή σχολική εφημερίδα και ελπίζουμε να σας αρέσει. Περισσότερα »

Πως δημιουργήθηκε το Μαθητικό στέκι;

Το Μαθητικό Στέκι είναι ένας τόπος χαράς και δημιουργίας για μας. Τη δημιουργούμε τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο ανάλογα με τις δραστηριότητες που κάνουμε.. Περισσότερα »

 

엘지 다운로드센터

소프트웨어 업그레이드 센터는 lg 스마트폰에 대 한 정기적인 OS 업데이트 개발 및 제공으로 청구 되지 않습니다, 또한 지속적으로 안정성과 호환성을 테스트 하 여 lg 장치에서 일관 된 사용자 경험을 보장에 대 한 책임을 져야 합니다 업데이트 후 하드웨어와 소프트웨어 사이. 센터의 생성은 lg 전자 스마트폰은 전세계 고객이 양질의 서비스의 동일한 수준을 받을 수 있도록 가능한 국가에서 OS 업데이트를 빠르게 출시할 수 있게 됩니다. lg 전자의 새로운 소프트웨어 업그레 이드 센터의 첫 번째 이니셔티브 중 하나는 다른 주요 시장 다음, 한국에서 시작 하는 이번 달 lg G6 위한 안 드 로이드 오레오를 롤 것입니다. 서울, 4 월 12 일, 2018-lg 전자 (lg)는 오늘날 한국의 새로운 소프트웨어 업그레 이드 센터로 문을 열었다, 최초의 이러한 시설은 고객에 게 제공 하기 위한 보다 빠르고, timelier, 스마트폰 운영 체제 및 소프트웨어 업데이트. lg 전자의 새로운 연구 개발 캠퍼스에 위치한 서 부 서울, 마 곡 동, 소프트웨어 업그레 이드 센터는 lg 전자는 고객의 요구에 자사의 노력을 시연 하는 방법 중 하나입니다. 모바일 기기에서 앱 > 설정 > 블루투스를 탭 합니다. 헤드셋은 hbs로 목록에 표시 된 다음 모델 번호가 나타납니다. 탭 하 여 페어링합니다. «고객의 요구에 맞춘 애프터 세일즈 지원은 lg에서 최우선 과제입니다.» lg 전자의 CEO 인 조 성 진 씨는 말했다. «안정적 이며 일관성 있는 업그레이 드를 고객에 게 보여줄 것입니다 LG 전자 스마트폰은 길고 안정적인 lifespans을가지고.». 아래의 운영 체제를 선택 하 고 설치 지침을 따르십시오. 휴대폰, 태블릿 및 컴퓨터 간에 사진, 음악 및 기타 파일을 이동 합니다. 블루투스 설정에 대 한 자세한 도움말을 보려면 여기를 클릭 하십시오 쉬운 블루투스 연결 가이드.

스마트폰 수명 연장을 위한 중요 한 자원 투자 wi-fi 네트워크나 USB 연결을 통해 장치를 스마트 TV에 연결 하 여 사진, 음악 및 비디오를 볼 수 있습니다. Windows Vista, 7, 8, 8.1 및 10과 함께 작동 하도록 설계 된 드라이버입니다. 통화 버튼을 누른 상태에서 전원 스위치를 ON으로 설정 하 여 Bluetooth 헤드셋을 페어링 모드로 전환 합니다. LED가 깜박이 거 나 단색 파란색으로 깜박이기 시작 하 여 헤드셋이 페어링 모드에 있음을 나타냅니다. 검색 용어와 일치 하는 모델을 찾을 수 없습니다. 더 짧은 버전을 사용해보십시오. 예: 55uf6430 대신 UF6430를 입력 합니다. 호주. 참고: 미국 모델만이 목록에 나타납니다. 페이지 하단의 다른 모델에 대 한 국가를 변경 합니다. 컴퓨터에서 내 컴퓨터 또는 내 드라이브를 연 다음 나열 된 드라이브에서 장치를 엽니다.