Χρήσιμα έντυπα για εκπαιδευτικούς και γονείς

Για γονείς:

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Δήλωση γονέα για την παρακολούθηση δεύτερης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986

 

Για εκπαιδευτικούς:

Έντυπο αναφοράς ανάληψης υπηρεσίας

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986